Sand Plant

Karakteristike:

 • Uključuje:
 • Elevator
 • Trakasti transporteri
 • Silos za povratni pijesak sa svim konstrukcijama i trakama
 • Uređaj za kontrolu pijeska Eirich
 • Poligonalno sito 1997 god
 • Dnevni silosi za aditive sa filterima (3kom)
 • Pužni transporteri sa vagama
 • Ostali dijelovi
  • Stanje: Linija ugašena u radnom stanju
  • Dokumentacija: kompletna dokumentacija

Napravljeno u Njemačkoj
Korišteno u Njemačkoj

Na upit šaljemo detaljne karakteristike.

Kontakt informacije: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292

Characteristics:

Includes:

 • Elevator
 • Belt conveyors
 • Hoppers for return sand with all construction and belts
 • Green sand control Eirich 1997year
 • Polygonal screen 1997year
 • Daily hoppers with filters(3pcs)
 • Screw conveyors with wight cells
 • Other parts
  • Condition: Extinguished in working condition
  • Documentation: complete documentation

Made in Germany
Operated in Germany

Detailed characteristics on request.

Contact information: sales@foundrybih.com
+387 62 020 292